بنر تبلیغاتی سالن زیبایی


نمونه کار بنر سالن زیبایی
بنرتبلیغاتی سالن زیبایی
برای معرفی خدمات و جذب مشتری

طراحی این بنرتوسط  طراح تیم مریم صفری  به  سفارش سالن زیبایی زهره انجام شده است.
درخواست فایل  psd نشده است.
برای تحویل سریع تر از سرویس 6 ساعته استفاده شده است.